top of page

Dit is de website van L.E.J. bv :

Ons postadres is L.E.J. bv, bedrijfsstraat 1209, 3660 Oudsbergen

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker
L.E.J. BV   wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
L.E.J. BV   is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.
In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de L.E.J. BV   website.

 

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.
Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan L.E.J. BV   geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. Vertrouwelijke” verwerking van uw persoonsgegevens

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz.…
De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens – Privacy beleid

L.E.J. BV   hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • in het kader van onze communicatie met u;

  • voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies;

  • om u te informeren over onze nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten;

  • om opgenomen te worden in ons data bestand

L.E.J. BV   kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers

4. Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u ons enkel te contacteren via de website www.L.E.J. bv.be of een brief naar:

L.E.J. BV  
Bedrijfsstraat 1209
3660 Oudsbergen

Zoals u zult begrijpen, dient u een fotokopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat
L.E.J. BV   op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

5. Recht van verzet

Als u zich wenst te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door L.E.J. BV   dient u uw aanvraag via de website door te sturen www.L.E.J. bv.be of door een brief te sturen naar:

L.E.J. BV  
Bedrijfsstraat 1209
3660 Oudsbergen

6. Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens binnen de Federatie, kunt u uw vraag via de website doorsturen www.L.E.J. bv.be of u kunt een brief sturen naar:

L.E.J. BV  
Bedrijfsstraat 1209
3660 Oudsbergen

In geval van een klacht zal L.E.J. BV   alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

bottom of page